Regulamin organizacji Urodzin

Regulamin organizacji Urodzin w Sali zabaw „Świat Dory”

1. Przyjęcie urodzinowe organizowane jest w Sali zabaw w „Świecie Dory”, w Centrum Handlowym "Załęże" przy ul. Bocheńskiego 69 w Katowicach.

2. Rezerwacji terminu przyjęcia urodzinowego można dokonać osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

3. Potwierdzeniem rezerwacji jest wypełnienie i podpisanie zamówienia dotyczącego organizowania przyjęcia urodzinowego oraz uiszczenie kaucji gotówką lub przelewem na rachunek bankowy nr 53 2490 0005 0000 4530 2335 7116 ALIOR BANK.

4. Wpłacenie kaucji jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Sali zabaw oraz regulaminu urodzin.

5. Rezerwacja terminu przyjęcia urodzinowego – bez opłacenia kaucji przez Zamawiającego – jest ważna przez 3 dni kalendarzowe od dnia wypełnienia i podpisania zamówienia. W razie braku wpłaty kaucji w terminie, rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.

6. W przypadku dokonywania przez Zamawiającego zapłaty kaucji w formie przelewu,
za datę zapłaty uznaje się datę zaksięgowania środków finansowych na rachunku bankowym Sali zabaw. W opisie przelewu zamawiający zobowiązany jest wpisać imię i nazwisko Zamawiającego oraz termin przyjęcia zadeklarowany w zamówieniu przyjęcia urodzinowego.

7. Pozostałą część kaucji Zamawiający uiszcza po zakończeniu przyjęcia urodzinowego.

8. Kaucja wpłacana jest przez Zamawiającego na konkretny termin przyjęcia urodzinowego i w przypadku rezygnacji jest bezzwrotna. Wysokość kaucji wynosi
minimum 100 zł.

9. Możliwe jest dwukrotne przeniesienie imprezy na inny termin, ale tylko jeżeli fakt ten zostanie zgłoszony przynajmniej na 5 dni kalendarzowych przed zarezerwowaną datą przyjęcia urodzinowego w formie telefonicznej na nr  tel.: 510 601 500 lub mailowo: biurodora@kielek.com.pl.

10. Istnieje możliwość zamówienia tortu tylko poprzez Salę Zabaw zgodnie z ofertą załączoną na stronie internetowej  www.kielek.com.pl.

11. Istnieje możliwość rezygnacji z zamówionego przyjęcia urodzinowego tylko w formie mailowej na adres: biurodora@kielek.com.pl.

12. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z imprezy urodzinowej w terminie krótszym niż 5 dni kalendarzowych, od planowanego dnia, w którym mają odbyć się urodziny, wpłacona kaucja nie podlega zwrotowi.

13. W takiej sytuacji Zamawiający może odebrać tort tylko w dniu przyjęcia urodzinowego do godziny 20:00 w Sali zabaw.

14. Rezerwacja przyjęcia urodzinowego jest przewidywana na 2,5 godziny zegarowej. Czas trwania urodzin liczony jest od ustalonej godziny, a nie od momentu zebrania się gości. Istnieje możliwość przedłużenia przyjęcia urodzinowego za dodatkową opłatą zgodnie z cennikiem obowiązującym na Sali zabaw.

15. Cena zorganizowania przyjęcia urodzinowego uzależniona jest od liczby gości oraz wybranego pakietu urodzinowego określonego w cenniku.

16. Minimalna liczba uczestników przyjęcia urodzinowego wynosi – włącznie z jubilatem – 6 dzieci.

17. W przypadku mniejszej liczby uczestników zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za 6 uczestników. W przypadku jeśli w przyjęciu urodzinowym uczestniczy więcej niż 6 uczestników opłata pobierana jest za rzeczywistą liczbę gości.

18. Jubilat oraz goście zbierają się nie wcześniej niż 5 minut przed zaplanowaną godziną przyjęcia urodzinowego.

19. Zamawiający jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo jubilata oraz zaproszonych gości do Sali Zabaw.

20. Uczestnicy przyjęcia urodzinowego wchodzą na teren Sali zabaw o określonej w zamówieniu godzinie rozpoczęcia przyjęcia urodzinowego, po zaproszeniu przez animatora Sali zabaw.

21. W trakcie trwania przyjęcia urodzinowego opiekun jubilata powinien przebywać na Sali zabaw.

22. Dzieci poniżej 4 roku życia powinny przebywać na sali zabaw pod opieką rodzica/opiekuna.

23. Sala Zabaw zapewnia udział w przyjęciu urodzinowym animatora do obsługi urodzin.

24. Zamawiający ponosi odpowiedzialność na mieniu lub zdrowiu innych osób korzystających z Sali Zabaw, oraz ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez uczestników przyjęcia urodzinowego.

25. Za szkody materialne powstałe w Sali Zabaw wyrządzone przez uczestników przyjęcia urodzinowego podczas jego trwania, odpowiada zamawiający przyjęcie.

26. Poczęstunek w trakcie imprezy urodzinowej (zgodny z zamówionym pakietem) jest poczęstunkiem
dla dzieci będących uczestnikami przyjęcia urodzinowego.

27. Ze względów higieniczno-sanitarnych poczęstunek przygotowany dla uczestników przyjęcia urodzinowego może być spożywany wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym.

28. Zabrania się przynoszenia przez uczestników przyjęcia urodzinowego i/lub ich rodziców/opiekunów, własnego jedzenia lub napojów – w tym napojów alkoholowych
i szampana typu PICCOLO.

29. Poczęstunek dla rodziców/opiekunów (kawa, herbata, ciasta itp.) serwowany jest  za dodatkową opłatą w znajdującej się na terenie Sali Zabaw kawiarence.

30. Wszelkie zmiany dotyczące zamówionego pakietu urodzinowego, wejścia na salę zabaw, usług dodatkowych oraz liczby uczestników, należy zgłaszać najpóźniej na 3 dni kalendarzowe przed terminem imprezy urodzinowej. W przypadku braku zgłoszenia w w/w terminie, opłata pobierana jest za wejście oraz pakiet gastronomiczny, zgodnie z ilością uczestników podanych w umowie.

31. Sala Zabaw zastrzega sobie prawo do zamieszczania wybranych zdjęć z przyjęcia
na swojej stronie internetowej oraz w swoich materiałach reklamowych. W przypadku, gdy rodzice Jubilata lub gości nie wyrażają zgody na wykorzystanie zdjęć z udziałem ich dziecka, należy powiadomić o tym Personel Sali Zabaw drogą e-mailową na adres: swiatdory@kielek.com.pl.

32. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają zapisy Regulaminu ogólnego Sali Zabaw.

33. Informacje dotyczące pakietów urodzinowych i opis urodzin zawarte na stronie internetowej i w placówce, stanowią integralną część regulaminu.
 

Życzymy udanej i bezpiecznej zabawy

Personel oraz Właściciele Sali Zabaw