Regulamin Sali Zabaw.

 1. Sala Zabaw przeznaczona jest dla Dzieci w wieku od 1 roku życia do 11 roku życia. Sala Zabaw czynna jest codziennie w godzinach od 10.00 do 20.00.
 2. Dla dzieci od 1 roku życia do 4 roku życia przeznaczony jest kącik malucha. Dzieci od 4 roku życia mogą korzystać ze wszystkich atrakcji Sali Zabaw w tym dużej konstrukcji i trampoliny.
 3. Przed wejściem na Salę Zabaw należy się zapoznać z niniejszym regulaminem. Zakupienie karty wejściowej jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Wstęp do Sali Zabaw odbywa się po wykupieniu karty wejściowej lub karnetu, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
 5. Koszt wstępu oraz wszelkie inne opłaty, są określone w aktualnie obowiązującym cenniku, z którym zapoznać się można na Sali Zabaw, jak również na stronie internetowej www.swiatdory.pl. Za niewykorzystane wejście nie jest możliwy zwrot pieniędzy.
 6. Istnieje możliwość zakupienia karnetów uprawniających do wielokrotnego wejścia na teren Sali Zabaw. Karnet wystawiany jest imiennie i musi być okazywany każdorazowo przy bramkach wejściowych do Sali Zabaw. Podstawą do składania wszelkich reklamacji jest przedstawienie paragonu zakupu.
 7. Wprowadza się odpłatność - za zagubienie karty wejściowej na Salę Zabaw w wysokości 30 złotych.
 8. Na konstrukcji zabawowej może przebywać jednocześnie 100 Dzieci.
 9. W Sali Zabaw Dzieci przebywają wyłącznie w skarpetach lub rajstopach. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do posiadania ochraniaczy na buty zakupionych przy bramkach wejściowych. Ze względu na rygory sanitarne, po wyjściu z Sali Zabaw i ponownym wejściu, Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do ponownego wykupienia ochraniaczy na obuwie. Cena jednej pary ochraniaczy wynosi 1 zł.
 10. Podczas korzystania z Sali Zabaw obowiązuje strój sportowy, nie krępujący ruchów Dziecka. Okrycie wierzchnie Dziecka jak i Rodzica/Opiekuna zostawiane jest obowiązkowo w szatni.
 11. Przed wejściem do Sali Zabaw Dzieci powinny zdjąć biżuterię i inne akcesoria m.in. (łańcuszki, kolczyki, broszki i inne niebezpieczne przedmioty).
 12. Rodzice/Opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczeństwo Dzieci korzystających z Sali Zabaw.
 13. Dzieci mogą przebywać i korzystać ze wszystkich atrakcji Sali Zabaw pod opieką przynajmniej jednej pełnoletniej osoby. Nie dotyczy to grup zorganizowanych.
 14. Istnieje możliwość pozostawienia Dziecka pod opieką personelu Sali zabaw. Rodzice/Opiekunowie pozostawiają dziecko samodzielnie na Sali Zabaw wyłącznie na własną odpowiedzialność. W takiej sytuacji mają obowiązek poinformowania o tym personelu Sali Zabaw i pozostawienie numeru telefonu kontaktowego. Minimalny wiek dziecka, które może być pozostawione pod opieką Personelu to 4 lata.
 15. W przypadku dużej ilości dzieci znajdujących się w Sali Zabaw, Personel może odmówić pozostawienia dziecka bez opiekuna oraz może ograniczyć czasowo liczbę osób wchodzących na Salę Zabaw, ze względu na obowiązujące wymogi bezpieczeństwa dla konstrukcji i urządzeń znajdujących się na Sali Zabaw.
 16. Personel Sali Zabaw może odmówić Dziecku wejścia do Sali Zabaw, a także poprosić go o wcześniejsze opuszczenie Sali, w przypadku jeżeli swoim zachowaniem zagraża ono bezpieczeństwu innych uczestników zabawy.
 17. Właściciele Sali Zabaw oraz Personel nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób nie przestrzegających Regulaminu.
 18. Właściciele Sali Zabaw oraz Personel nie ponoszą odpowiedzialności za szkody oraz krzywdy powstałe w związku z niewłaściwym przestrzeganiem Regulaminu.
 19. Rodzice/Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody na mieniu lub zdrowiu innych osób korzystających z Sali Zabaw, wyrządzone przez Dzieci pozostające pod ich opieką.
 20. Z urządzeń Sali Zabaw można korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 21. Właściciele Sali oraz Personel Sali Zabaw nie odpowiadają za wystąpienie urazów oraz szkód spowodowanych niewłaściwym korzystaniem z urządzeń Sali Zabaw. W szczególności zabrania się:
  • wchodzenia do Sali Zabaw z gumą do żucia;
  • chodzenia za konstrukcję zabawową oraz siatki zabezpieczające;
  • nieprawidłowego zjeżdżania (głową w dół) i skakania ze zjeżdżalni;
  • nieprawidłowego wchodzenia na zjeżdżalnię i wspinania się po jej pochylni;
  • popychania innych uczestników Sali Zabaw;
  • wynoszenia z Sali Zabaw jakichkolwiek elementów jej wyposażenia;
  • skakania do basenu z piłeczkami;
  • wnoszenia do Sali Zabaw własnego jedzenia i napojów oraz spożywania posiłków i napojów serwowanych w Sali Zabaw poza specjalnie przystosowanymi do tego celu pomieszczeniami;
  • spożywania na terenie Sali Zabaw napojów alkoholowych i środków odurzających;
 22. W przypadku doznania podczas korzystania z Sali Zabaw urazu fizycznego, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić Personelowi Sali Zabaw, pod rygorem uznania, że szkoda nie nastąpiła na terenie Sali Zabaw.
 23. Ze względów epidemiologicznych personel Sali Zabaw zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu Dzieciom z widocznymi objawami przeziębienia, grypy czy chorób zakaźnych.
 24. Za rzeczy pozostawione w Sali Zabaw Właściciele oraz Personel nie ponoszą odpowiedzialności.
 25. Prowadzący Salę Zabaw zastrzega sobie prawo do zmiany cennika, oferty zajęć oraz godzin otwarcia Sali Zabaw. Powyższe zmiany nie stanowią zmiany postanowień Regulaminu i nie wymagają pisemnego aneksu.
 26. Do oferowanych przez Salę Zabaw pakietów urodzinowych i animacyjnych zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Regulaminy szczegółowe dotyczące w/w pakietów: urodzinowych i animacyjnych.
 27. Sala Zabaw zastrzega sobie prawo do zamieszczania wybranych zdjęć, filmów na swojej stronie internetowej, FB oraz w swoich materiałach reklamowych. W przypadku, gdy rodzice, opiekunowie i inne osoby przebywające na sali zabaw, nie wyrażają zgody na wykorzystanie materiałów promocyjnych z udziałem dziecka lub wizerunkiem własnym, należy powiadomić
  o tym Personel Sali Zabaw drogą e-mailową na adres: swiatdory@kielek.com.pl, przesyłając
  w załączniku zdjęcia, zawierające wizerunek, który nie może być upubliczniany.

Życzymy Państwu dobrej i bezpiecznej zabawy

Personel i Właściciele Sali Zabaw